• Kort verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 11 oktober 2021

  Op 11 oktober jl. is de ledenvergadering gehouden waarvan onderstaand kort
  verslag wordt gedaan. De uitgebreide notulen zullen zichtbaar zijn en kunnen
  opgevraagd worden nadat deze ook officieel zijn goedgekeurd tijdens de volgende
  algemene ledenvergadering.
  Edwin van Opzeeland deelt mede dat hij per juni 2022 zijn functie als voorzitter
  neerlegt. Hij blijft wel aan in het bestuur. Verzocht wordt uit te kijken naar iemand die
  deze rol over kan/wil nemen.
  De notulen van 19 oktober 2020 worden goedgekeurd en vastgesteld.
  De secretaris en jeugdcommissie hebben verslag gedaan van het afgelopen jaar
  welk verslag voor een ieder inzichtelijk is. Het bestuur geeft aan dit jaar prioriteit te
  geven aan het invullen van het vrijwilligersbeleid omdat het verkrijgen van vrijwilligers
  steeds moeilijker wordt waardoor het lastiger wordt de vereniging draaiende te
  houden. Hoe het bestuur dit aanvliegt wordt tijdens de vergadering toegelicht.
  Het bestuur licht verder toe nog steeds bezig te zijn met “zaterdag/zondag voetbal.
  Omdat de eerder uitgevoerde enquête al enige tijd geleden is wil het bestuur op dit
  punt actueel onderzoek doen alvorens opties ter beoordeling aan de leden voor te
  leggen. Een werkgroep is voor het bestuur een optie. Tijdens de ALV is besloten dat
  het nu nog niet “de tijd” is en eerst wordt afgewacht hoe dit punt zich, ook bij de
  KNVB, ontwikkelt alvorens het bestuur op dit punt een werkgroep formeert of nadere
  stappen neemt.


  De penningmeester licht zijn begroting en jaarverslag toe waarbij de conclusie is dat
  het -ondanks Covid-19- toch een redelijk goed jaar is geweest. De penningmeester
  beantwoordt de gestelde vragen.
  Er wordt een nieuw kascommissie-lid benoemt en decharge verleend.
  Aan het bestuur wordt toestemming verleend om arbeidscontracten en
  rechtshandelingen aan te gaan met een belang boven € 5.000,-.

  Het bestuur van VV Gorredijk