• Kort verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 19 oktober 2020

  Op 19 oktober jl. is -met in achtneming van de toen geldende Covid-19 maatregelen- de ledenvergadering gehouden waarvan onderstaand kort verslag wordt gedaan. De uitgebreide notulen zullen zichtbaar zijn en kunnen opgevraagd worden nadat deze ook officieel zijn goedgekeurd tijdens de volgende algemene ledenvergadering.

  De notulen van 04 november 2019 worden goedgekeurd en vastgesteld. De secretaris en jeugdcommissie hebben verslag gedaan van het afgelopen jaar welk verslag voor een ieder inzichtelijk is.

  Het bestuur geeft aan na te denken over een mogelijk nieuw beleid voor vrijwilligers omdat het verkrijgen van vrijwilligers toch steeds een groter probleem wordt.

  De penningmeester licht zijn begroting en jaarverslag toe waarbij de conclusie is dat het - ondanks Covid-19- toch een redelijk goed jaar is geweest. De penningmeester beantwoordt de gestelde vragen.

  Er wordt een nieuw kascommissie-lid benoemt en decharge verleend.

  Peter Postma, Daniël Tol en Jacqueline Oosterhof (nu ad interim) worden officieel in hun functies benoemd.

  Het voorstel tot contributieverhoging in verband met de nieuwe kledingpakketten wordt met
  een grote meerderheid van stemmen aangenomen.

  Aan het bestuur wordt toestemming verleend om arbeidscontracten en rechtshandelingen
  aan te gaan met een belang boven € 5.000,-.

  Gesproken wordt over de keuze voor zaterdag of zondagvoetbal waarbij duidelijk wordt dat
  deze keuze breed gedragen moet worden en het proces zorgvuldig doorlopen moet worden.

  Het bestuur geeft aan dat zij dit proces zorgvuldig zullen doorlopen en de betrokkenen tijdig
  zullen informeren en betrekken in dit proces.

  Het bestuur van VV Gorredijk